Tổ chức Đảng – Công đoàn

CHI BỘ

PGS.TS. Nguyễn Phong Điền

Bí thư Chi bộ 

Nơi làm việc: Phòng 203, nhà C1
Điện thoại: (024) 38692104, 38692008, 38682305
Email: dien.nguyenphong@hust.edu.vn


CÔNG ĐOÀN


Nguyễn Thanh Sơn

Tổ trưởng Công đoàn

Nơi làm việc: Phòng 202, nhà C1

Điện thoại: (024) 38692104, 38692008, 38682305
Email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn

Lê Minh Thuyết

Tổ Phó Công đoàn

Nơi làm việc: Phòng 315, nhà C1

Điện thoại: (024) 38692115,  máy lẻ 103
Email: thuyet.leminh@hust.edu.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *