Thông báo về việc thi lại đối với sinh viên đạt điểm E môn Xác suất thống kê và Giải tích II

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch thi lại môn Xác suất thống kê và Giải tích II đối với sinh viên đạt điểm E như sau:

Lớp Môn học Thời gian Địa điểm
LTU16+G-INP16+VUWBA16 Xác suất thống kê Sáng 8h00, thứ 5

Ngày 5 tháng 7 năm 2018

206 -D7
G-INP16+LUH16 Giải tích II Sáng 9h00, thứ 4 ngày 11 tháng 7 năm 2018 Viện Toán

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *