Thông báo về kéo dài thời gian đăng ký học tập cho sinh viên các chương trình quốc tế SIE

Nhà trường kéo dài thời gian điều chỉnh đăng ký đến 15h ngày 3/2/2020. Việc hủy/giữ lớp sẽ được thông báo chậm nhất vào thứ 2 ngày 3/2. Sinh viên các lớp bị hủy, nếu có nhu cầu đăng ký thêm, có thể đăng ký bổ sung vào các lớp đang có đến 8/2/2020. Sinh viên có nhu cầu bắt buộc về các lớp học cần hủy, nộp đơn cho cô Giang Hương từ ngày 3-4/2 tại D7 201. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *