Thông báo lịch giảng dạy của chuyên gia chương trình TROY học kỳ 20172

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch giảng dạy của chuyên gia Đại học TROY, Hoa Kỳ với các lớp TROY 13, TROY 14 học kỳ 20172 như sau:

Thời gian Lớp Địa điểm Nội dung
Các ngày 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 tháng 5/2018 Sáng từ 9h đến 12h30

Ghi chú: Ngày 15 và 25 thi kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.

TROYBA13

và TROYBA14A

206/D7 Môn: Marketing Quốc tế
(International Marketing)
Chuyên gia: GS. Mary Colley 
Các ngày 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 tháng 5/2018 Sáng từ 9h đến 12h30
Ghi chú: Lịch thi giữa kỳ và cuối kỳ sẽ thông báo sau.
TROYCS14 401B/D7 Môn: Cấu trúc dữ liệu
(Data Structures)
Chuyên gia: GS. Suman Kumar

Viện Đào tạo Quốc tế đề nghị các bộ phận liên quan và sinh viên các lớp TROYBA13, TROYBA14A, TROYCS14 thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy của chuyên gia như trên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *