Thông báo tổ chức kỳ kiểm tra điều kiện tiếng Pháp

Kính gửi:     Sinh viên chương trình UPMF và G-INP

Viện Đào tạo Quốc tế xin thông báo về kỳ kiểm tra điều kiện ngoại ngữ (tiếng Pháp) cho sinh viên thuộc các chương trình trên:

1. Đối tượng:

– Sinh viên năm thứ nhất thuộc chương trình UPMF và chương trình G-INP

2.Thời gian kiểm tra

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: 9h30 ngày 19/06/2018  tại phòng 206/D7

– Kỹ năng nói: 13h00 ngày 19/06/2018 tại các phòng 301,303, 304, 305 và 306/D7

3. Dạng bài kiểm tra: Dạng thức DELF A1

Xin trân trọng thông báo.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *