Thông báo nhận lịch năm 2019

Lớp trưởng các lớp qua Văn phòng Đào tạo Quốc tế (P.201-D7) gặp cô quản ngành để nhận lịch cho lớp. Thời gian nhận: từ 28/12/2018 đến hết 11/1/2019

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *