Thông báo mua bổ sung Bảo hiểm Y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2014

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

               Số: 07 /TB-ĐHBK-ĐTQT                                                  Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

 

                                                                   THÔNG BÁO

                                        v/v mua bổ sung Bảo hiểm Y tế năm 2014 

Theo Quy định của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) từ 01/01/2010 thì đối tượng học sinh sinh viên thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHYT nên cả khóa học, sinh viên phải có trách nhiệm mua BHYT theo quy định của Luật BHYT.

Năm học 2013- 2014, Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức mua BHYT đợt 1 cho sinh viên, tuy nhiên, vẫn còn nhiều sinh viên chưa được tham gia BHYT đợt này. Để tạo điều kiện cho sinh viên, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức mua BHYT đợt 2 cho sinh viên với thời gian bảo hiểm là 12 tháng và với mức phí là 290.000đ.

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa chưa tham gia mua BHYT đợt 1 đến đóng tiền tại Bàn số 3, Văn phòng Viện.

Thời hạn cuối cùng chốt danh sách là 17h ngày 17.01.2014. Đề nghị sinh viên đóng đầy đủ và đúng thời gian nói trên để Viện thực hiện mua BHYT, đảm bảo quyền lợi cho các em.

 

 Nơi nhận:                                                                              VIỆN TRƯỞNG                        

Sinh viên các khóa;

– Lưu ĐTQT.                                                                                                                  (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *