Thông báo lịch học và thi chuyên gia TROY – học kỳ 3 năm học 2017-2018 (Summer 2018)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn Hội thảo Quản trị (MGT 4479), Quản trị chiến lược (BUS 4476), Hệ thống thông tin (IS 3310); Excel nâng cao (BUS 3310), Kinh doanh và xã hội (BUS 4474) và môn Phân tích thuật toán (CS 3329) cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ hè 2018 cụ thể như sau.

TT  Môn học  Thời gian  Lớp
1 Hội thảo Quản trị (MGT 4479)  Các buổi sáng từ ngày 23/7 đến 3/8/2018 tại 206/D7  TROYBA13& TROYBA14A
2 Quản trị chiến lược (BUS 4476)  Các buổi chiều từ ngày 23/7 đến 3/8/2018 tại 206/D7  TROYBA13& TROYBA14A
3 Hệ thống thông tin (IS 3310)  Các buổi sáng từ ngày 13/8 đến 27/8/2018 tại UEB  TROYBA14B & TROYBA15A
Excel nâng cao (BUS 3310)  Các buổi chiều các ngày 13/8, 16/8, 20/8 và 23/8 tại UEB  TROYBA14B & TROYBA15A
5 Kinh doanh và xã hội (BUS 4474)  Các buổi sáng từ ngày 6/8 đến 17/8/2018 tại UEB  TROYBA14A& TROYBA14B
Phân tích thuật toán (CS 3329)  Các buổi chiều từ ngày 23/7 đến 3/8/2018 tại 404/D7  TROYCS14

Viện Đào tạo Quốc tế đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và hệ thống Canvas để có đầy đủ thông tin và yêu cầu của giảng viên về môn học.

Xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *