Thông báo lịch học và thi chuyên gia TROY học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Spring 2018)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn Marketing quốc tế (MKT 4468), BUS 3382 ( Giao tiếp kinh doanh) và môn Cấu trúc dữ liệu (CS 3323) cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ xuân 2018. Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các bạn sinh viên lịch học cụ thể như sau:

TT Môn học Thời gian Lớp
1 Marketing quốc tế(MKT 4468) Từ ngày 14/5 đến 29/5/2018 TROY13, TROY14
2 Giao tiếp kinh doanh (BUS 3382)  Từ ngày 7/5 đến 18/5/2018  TROY14A &14B
3 Cấu trúc dữ liệu (CS 3323)  Từ ngày 11/5 đến 24/5/2018 TROYCS14A&14B

Viện Đào tạo Quốc tế đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và Canvas để có đầy đủ thông tin và yêu cầu của giảng viên về môn học.

Trân trọng thông báo cho sinh viên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *