Thông báo lịch học và thi chuyên gia Chương trình IEM – học kỳ 3 năm học 2017-2018 (Học kỳ 20173)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình IEM 15 &16

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Viện Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo tới các em sinh viên kế hoạch chuyên gia Mark Warren, Mỹ sang giảng dạy môn Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) cho sinh viên của Chương trình IEM, học kỳ 20173 cụ thể như sau:

TT  Môn học  Thời gian  Lớp
Sản xuất tinh gọn

(Lean Manufacturing) 

Các buổi sáng thứ bảy từ ngày 4/8 đến 1/9/2018 tại 206/D7  IEM15, IEM16 & IEM16B

Đề nghị các bạn sinh viên Chương trình IEM thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập trên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *