Thông báo lịch học môn NNL cơ bản của CN Mác – Lênin II (lớp chính: UPMF13)

Kính gửi: Sinh viên lớp UPMF13

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch học các môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II học kỳ II năm học 2017-2018 lớp UPMF13 như sau:

TT Môn học Lịch học Phòng … Lịch thi
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II (45 tiết LT+TL)

Thứ 2, 06/8 chiều 13h00-17h00, 206-D7

Thứ 3,07/8 sáng 8h30-11h45, 206-D7

Thứ 6,10/8 sáng 8h00-11h30, 204-D7

Chiều 13h00-17h00, 204-D7

Ngày 13/8 đến 17/8: Sáng từ 8h00-17h00 Chiều từ 13h00-17h00

Theo kế hoạch của Giáo viên

Đề nghị các bạn sinh viên thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch học tập.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *