Thông báo Lịch học chuyên gia TROY – học kỳ 3 năm học 2019-2020 (Summer 2020)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Do dịch Covid 19 lan rộng, để hạn chế sự lây lan, các giáo sư Đại học TROY sẽ tiến hành giảng dạy các môn ENG 1102 (Viết luận tiếng Anh 2), ENG 2206 (Văn học thế giới 2), BUS 4474 (Doanh nghiệp và xã hội), BUS 3310 (Excel nâng cao); IS 3310 (Hệ thống thông tin quản lý) và  CS 3329 (Phân tích thuật toán) trên hệ thống Canvas thay bằng hình thức truyền thống.

Lịch học cụ thể như sau:

TT Môn học Thời gian Lớp
11   Viết luận tiếng Anh (ENG 1102)   29/6-28/8/2020   TROY-IT17B, TROY-BA17
32 Doanh nghiệp và xã hội (BUS 4474)   29/6-28/8/2020 TROY-BA17, TROYBA16B
43 Hệ thống thông tin quản lý (IS 3310) 29/6-28/8/2020 TROY-BA17A
54 Excel nâng cao (BUS 3310) 29/6-28/8/2020 TROY-BA17A
65 Văn học thế giới 2 (ENG 2206) 29/6-28/8/2020 TROYBA-16B, TROY-BA17A
76 Phân tích thuật toán (CS 3329) 29/6-28/8/2020 TROY16CS
  Quản trị nhân viên (HRM 4481)- dự kiến 29/6-28/8/2020 TROYBA16B, TROYBA17A

Phòng Đào tạo đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và học trên Canvas để hoàn thành các học phần theo theo yêu cầu của các giáo sư.

Xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *