Thông báo lịch học các môn Lý luận chính trị (lớp chính: UPMF13)

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo tới các em sinh viên lớp UPMF13 kế hoạch học các môn Lý luận chính trị học kỳ II năm học 2017-2018 như sau:

TT  Môn học  Lịch học  và địa điểm Lịch thi
1 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin I
(45 tiết LT+TL)
Mã học phần: SSH1110

Giảng viên: Mai Thị Thanh
SĐT: 0912967967
Thứ 4, ngày 18/7/2018 
(Sáng 9h15-11h30, phòng 304 – D7;
Chiều 13h30-17h30, phòng 204 – D7)

Thứ 5, ngày 19/7/2018
(Chiều 13h30-17h30, phòng 204 – D7)
Thứ 6, ngày 20/7/2018 

(Sáng 8h30-11h30, phòng 304 – D7;
Chiều 13h30-17h30, phòng 204 – D7)

Thứ 2, ngày 23/7/2018 
(Chiều 13h30-17h30, phòng 204 – D7)
Thứ 5, ngày 26/7/2018 
(Chiều 13h30-17h30, phòng 204 – D7)
Thứ 6, ngày 27/7/2018 
(Sáng 8h30-11h30, phòng 304 – D7;
Chiều 13h30-17h30, phòng 206 – D7) 
Theo kế hoạch của Giáo viên
2 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II
(45 tiết LT+TL)
Mã học phần: SSH1120

Giảng viên: Trần Thị Lan Hương
SĐT: 01658515255
Tuần từ 06/8-16/8/2018
3 Tư tưởng Hồ Chí Minh (30 tiết LT+TL)
Mã học phần: SSH1150
Giảng viên: Lương Minh Hạnh
SĐT: 0989555774
Tuần từ 19/8-20/8/2018 
4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (45 tiết LT+TL)
Mã học phần: SSH1130

Giảng viên: Lương Thị Phương Thảo
SĐT: 0949914555
Tuần từ 21/8-03/9/2018

Thời gian học: (5 tiết)

  • Sáng: Từ 7h25 – 11h50
  • Chiều: Từ13h20 – 17h35

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *