Thông báo: Kết quả kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ SIE ngày 28.12.2013

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 1 năm 2014

Logo SIE

THÔNG BÁO

Về việc: Kết quả kỳ thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ ngày 28.12.2013

 

Kính gửi: Các lớp sinh viên lớp LTU09, LTU10B, VUW10B, LTU11B và VUW10B

 Viện ĐTQT thông báo kết quả thi kiểm tra điều kiện ngoại ngữ ngày 28.12.2013 trong file kèm theo.

Download Kết quả: Tại đây

–         Những sinh viên đạt điều kiện về ngoại ngữ sẽ tiếp tục học theo thời khóa biểu của Viện, bắt đầu từ thứ Hai, ngày 6.1.2014

–         Những sinh viên LTU09 chưa đạt tiếp tục học và trả nợ điều kiện ngoại ngữ trước khi nhận đồ án tốt nghiệp. Sinh viên sẽ theo dõi lịch thi và đăng kí với quản ngành.

–         Những sinh viên khác không đạt điều kiện ngoại ngữ sẽ tạm dừng học tập và sẽ theo dõi lịch thi của Viện để đăng kí thi trả nợ trước khi tiếp tục học lên. Những sinh viên nào thấy có khả năng ôn thi và đăng kí thi vào ngày 25.1.2014 sẽ đăng kí với quản ngành để có thể học dự thính chờ kì thi ngày 25.1.2014. Sinh viên đạt điều kiện trong kì thi 25.1.2014 sẽ được tiếp tục học, còn sinh viên nào không đạt sẽ kết thúc việc học dự thính và tạm ngừng học tập.

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo.

 

            VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ        

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Lưu Viện ĐTQT.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *