Thông báo kế hoạch học tập cho học kỳ xuân 2017 (học kỳ 2 năm học 2016-2017) của Chương trình TROY

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 THÔNG BÁO

Về việc: Kế  hoạch học tập cho học kỳ xuân 2017 (học kỳ 2 năm học 2016-2017)

 của Chương trình TROY

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Học kỳ xuân 2017 của Chương trình hợp tác với ĐH TROY, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 13/02/2017 và kéo dài trong 15 tuần.

Viện ĐTQT sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức các môn học cho kỳ mùa xuân 2017, trong đó sinh viên phải trực tiếp đăng kí những môn do chuyên gia giảng dạy trên Trojan Web Express (TWE). Các môn học khác, sinh viên đăng kí trực tiếp tại VP.

Thời gian đăng kí:

– Thời gian đăng kí các môn trên TWE từ ngày 12/12/2016 đến 16/12/2016 trên trang http://trojanweb.troy.edu

– Thời hạn đăng kí bổ sung hoặc hủy môn học (hạn cuối) từ ngày 13/02/2017 đến 17/02/2017.

– Thời hạn đăng kí các môn học khác theo thời khóa biểu: từ ngày 07/01/2017 đến 13/02/2017

Các môn sinh viên đăng kí trên TWE:

Mã số

Tên môn Giáo viên dạy Thời gian học kỳ
IS 3300-IVFA Electronic Business and Data Analysis Dr. Joe Teng 13/02/2017-02/06/2017
BUS 3310- IVFA Innovative Practices Dr. Joe Teng 13/02/2017-02/06/2017
BUS 3320-IVFA Business Communication Dr. Joe Teng 13/02/2017-02/06/2017
MGT 4472- IHFA Organizational Behaviour Dr.Charles Chekwa 13/02/2017-02/06/2017
BUS 4476- IHFA Strategic Management Dr. William Hamby 13/02/2017-02/06/2017
MKT 4468-IHFA Global Marketing Dr.Akins Ogunbure 13/02/2017-02/06/2017
ENG 1101-IVAA English Composition 1 Mr. Tran Thuan 13/02/2017-02/06/2017
ENG 1102- IHAA English Composition 2 Mr. Tran Thuan 13/02/2017-02/06/2017
ENG 2206-IVAA World Literature 2 Mr. Tran Thuan 13/02/2017-02/06/2017

MTH 1125-IHAA

Calculus 1

Dr. Vu The Khoi

13/02/2017-02/06/2017

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

            VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *