Thông báo kế hoạch học tập cho học kỳ hè 2018 (học kỳ 3 năm học 2017-2018) của Chương trình TROY

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Học kỳ hè 2018 của Chương trình hợp tác với ĐH TROY, Hoa Kỳ sẽ bắt đầu vào ngày 16/07/2018 và kéo dài trong 08 tuần.

Viện Đào tạo Quốc tế sẽ phối hợp với Đại học TROY tổ chức các môn học cho kỳ mùa hè 2018, trong đó sinh viên phải trực tiếp đăng kí những môn do chuyên gia giảng dạy trên Trojan Web Express (TWE). Các môn học khác, sinh viên đăng kí trực tiếp tại VP.

Thời gian đăng kí:

– Thời gian đăng kí các môn trên TWE từ ngày 02/05/2018 đến 16/07/2018 trên trang http://trojanweb.troy.edu

– Thời hạn đăng kí các môn học khác theo thời khóa biểu: từ ngày 01/07/2018 đến 16/07/2018

Các môn sinh viên đăng kí trên TWE:

STT Mã số Tên môn Giáo viên dạy Thời gian
1 BUS 4476- IVFA Strategic Management Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018
2 BUS 4474- IHFA Business and Society Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018
3 BUS 3310- IVFA Advanced Exel Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018
4 MGT 4479-IHFA Management Seminar Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018
5 IS 3310-IVFA Introduction to Information System Chuyên gia Troy  16/7/2018-7/9/2018
6 CS 3329- IHFA Analysis of Algorithms Chuyên gia Troy  16/7/2018-7/9/2018
7 CS 3332- IHFA Software Engineering Dr. Cao Tuan Dung 16/7/2018-7/9/2018
8 MTH 1126- IHFA Calculus 2 Dr. Vu The Khoi 16/7/2018-7/9/2018
9 ENG 1102-IVFA English Composition 2 Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018
10 ENG 2206- IHFA  1 World Literature Chuyên gia Troy 16/7/2018-7/9/2018

Viện Đào tạo Quốc tế xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *