Thời khóa biểu kỳ 20182

Sinh viên xem thời khóa biểu kỳ 2 2018 2019 tại đây. Thời gian bắt đầu học kỳ từ ngày 21/01/2019.

Sinh viên đăng ký học lại tại đây đến hết 16h30 ngày 19/12/2018

Thời khóa biểu kỳ 2 2018 2019

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *