Thay đổi thời khóa biểu kỳ 20182 cập nhật 17/01/2019

Sinh viên xem thay đổi thời khóa biểu học kỳ 20182 tại đây. Sinh viên xác nhận đăng ký học lại trước ngày 17/1/2019.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *