Quy định về kiểm tra đánh giá môn Tiếng Pháp Áp dụng từ Học kì 2 năm học 2018-2019

  1. Sinh viên chương trình hợp tác INPG
STT Loại hình KTĐG Nội dung quy định
1 Kiểm tra giữa học kì Thi tập trung, đề thi do nhóm giáo viên dạy + Bộ môn ra Lưu ý: Sinh viên có lý do chính đáng không thể tham dự bài Kiểm tra giữa học kì phải làm đơn xin phép giáo viên dạy, Bộ môn Tiếng Pháp, nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh lí do hợp lệ để xét thi bổ sung.
2 Chuyên cần Giáo viên điểm danh vào mỗi buổi dạy Xem xét để cộng và trừ vào điểm giữa kì để tính điểm Quá trình   như sau: Vắng 0-1 buổi: + 1 điểmVắng 2-3 buổi: + 0 điểmVắng 4-5 buổi: -1 điểmVắng ≥ 6 buổi: – 2 điểm
3 Kiểm tra cuối học kì Thi tập trung, đề thi do nhóm giáo viên dạy + Bộ môn ra
4 Quy định xét miễn học một số học phần Sinh viên đã có bằng DELF A1(hoặc tương đương) được miễn học tiếng Pháp 1, 2; có bằng DELF A2 (hoặc tương đương) hoặc bằng BAC songngữ Việt-Pháp hoặc bằng BAC của Pháp được miễn học tiếng Pháp 1, 2, 3, 4 ; có bằng DELF B1 trở lên (hoặc tương đương) được miễn học tiếng Pháp 1, 2, 3, 4, 5 nếu làm đầy đủ thủ tục (đơn xin miễn học + bản sao hợp pháp bằng cấp) tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế trong thời hạn bốn tuần đầu học kỳ. Ở những học phần xin miễn học, sinh viên được xét miễn học và miễn thi.
5 Điều kiện lên lớp Trước khi đăng ký các môn kỳ 3, sinh viên phải đạt DELF A1 hoặc tương đương.Trước khi đăng ký các môn kỳ 5, sinh viên phải đạt DELF A2 hoặc tương đương (chứng chỉ quốc tế)Trước khi làm ĐATN, sinh viên phải đạt DELF B1 hoặc tương đương (chứng chỉ quốc tế).

2. Sinh viên chương trình hợp tác UPMF

STT Loại hình KTĐG Nội dung quy định
1 Kiểm tra giữa học kì Thi tập trung, đề thi do nhóm giáo viên dạy + Bộ môn ra Lưu ý: Sinh viên có lý do chính đáng không thể tham dự bài Kiểm tra giữa học kì phải làm đơn xin phép giáo viên dạy, Bộ môn Tiếng Pháp, nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh lí do hợp lệ để xét thi bổ sung.
2 Chuyên cần Giáo viên điểm danh vào mỗi buổi dạy Xem xét để cộng và trừ vào điểm giữa kì như sau: -Các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4, 5, 6: Vắng 0-1 buổi: + 1 điểmVắng 2-3 buổi: + 0 điểmVắng 4-5 buổi: -1 điểmVắng ≥ 6 buổi: – 2 điểm -Học phần Tiếng Pháp 7: như quy định của nhà trường Vắng 0 buổi: + 1 điểmVắng 1-2 buổi: + 0 điểmVắng 3-4 buổi: -1 điểmVắng ≥ 5 buổi: – 2 điểm  
3 Kiểm tra cuối học kì Thi tập trung, đề thi do nhóm giáo viên dạy + Bộ môn ra  
4 Quy định xét miễn tham gia giờ học một số học phần Sinh viên đã có bằng DELF A2 được miễn tham gia giờ học các học phần Tiếng Pháp 1, 2; có bằng DELF B1 trở lên được miễn tham gia giờ học các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3, 4, nếu làm đơn xin phép và nộp đủ bản sao hợp pháp bằng cấp cho giáo viên dạy, Bộ môn Tiếng Pháp và Văn phòng Đào tạo Quốc tế trong thời hạn bốn tuần đầu học kỳ. Ở những học phần xin miễn tham gia giờ học, sinh viên được miễn điểm danh tuy nhiên vẫn phải tham dự thi giữa kì (nhưng không được cộng thêm điểm chuyên cần vào điểm giữa kì để tính điểm quá trình) và thi kết thúc học phần. Đối với các học phần Tiếng Pháp 5, 6, 7 các sinh viên trên phải tham gia đầy đủ.
5 Điều kiện lên lớp  Trước khi đăng ký các môn kỳ 3, sinh viên phải đạt DELF A1 hoặc tương đương .Trước khi đăng ký các môn kỳ 5, sinh viên phải đạt DELF A2 hoặc tương đương (chứng chỉ quốc tế)Trước khi làm ĐATN, sinh viên phải đạt DELF B1 (chứng chỉ quốc tế).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *