Quy định chuẩn ngoại ngữ khóa 15

QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐỐI VỚI SINH VIÊN VIỆN ĐTQT

(Áp dụng cho sinh viên khóa 15)

Chương trình Thời gian
Đầu vào Hết năm 1 Hết năm 2 Hết năm 3 Trước khi nhận ĐATN Tốt nghiệp
TROY IELTS 4.5

hoặc tương đương

IELTS 5.5 quốc tế

hoặc tương đương

LTU VUW-BA

VUW-IT

IELTS 4.0

hoặc tương đương

IELTS 4.5

hoặc tương đương

IELTS 5.0

hoặc tương đương

IELTS 5.5 quốc tế

hoặc tương đương

LUH Tiếng Đức A1  

Tiếng Đức A2

Tiếng Đức B1 TOEIC 385 hoặc tương đương
NUT Tiếng Nhật cấp độ 4 (N4) Tiếng Nhật cấp độ 3 (N3) TOEIC 385 hoặc tương đương
G-INP DELF A1  

DELF A2

DELF B1 hoặc tương đương TOEIC 385 hoặc tương đương
UPMF DELF A1 DELF A2 DELF B1
IEM IELTS 4.5

hoặc tương đương

IELTS 5.0

hoặc tương đương

IELTS 5.5 quốc tế hoặc tương đương