Mở đăng ký bổ sung cho Sinh viên hệ đào tạo quốc tế SIE kỳ 20192

Nhà trường mở đăng ký bổ sung cho sinh viên các chương trình quốc tế SIE trong thời gian từ 17/1-1/2. Sau đó, nhà trường sẽ hủy lớp ít sinh viên. Sinh viên các lớp hủy sẽ đăng ký bổ sung vào các lớp đang có. Các trường hợp có ý kiến làm đơn gửi cô Giang Hương phòng 201 D7 trong ngày 3-4/2.    Dựa theo kết quả thi Ngoại ngữ kỳ 1 năm học 2019-2020, phòng Đào tạo đã có thời khóa biểu các môn học tiếng Anh tăng cường và tiếng Nhật. Thời khóa biểu này đã gửi cho các em có liên quan. Các môn học tiếng Anh tăng cường và tiếng Nhật là bắt buộc. Để thuận lợi cho kế hoạch học tập của sinh viên, sinh viên sẽ xem lịch các môn tiếng Anh tăng cường và tiếng Nhật, kiểm tra lịch các lớp khác và chủ động điều chỉnh thời khóa biểu các lớp cho phù hợp. Chú ý: thời gian đăng ký là 17/1-1/2.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *