Lịch tiếp nhận sinh viên trở lại học từ kỳ 2 năm học 2018-2019 (20182) và xác nhận đăng ký học lại cùng khóa sau

  • Văn phòng Chương trình Đào tạo Quốc tế tiếp nhận sinh viên vào học tiếp từ kỳ 2 năm học 2018-2019 (20182) như sau:

– Thời gian nhận hồ sơ: Trước ngày 11/01/2019.

– Hồ sơ gồm :

+ Quyết định đình chỉ, ngừng học tạm thời (nhận từ các cô quản ngành, phòng 201-D7).

+ Đơn xin tiếp nhận trở lại học trong mục “Biểu mẫu” trên trang: http://ctt-daotao.hust.edu.vn

+ Xác nhận của Công an nơi thường trú, tạm trú về việc không vi phạm pháp luật.

+ Xác nhận của Y tế Trường đủ sức khỏe học tiếp (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe).

+ Xác nhận của bố mẹ và Phường xã (nếu nghỉ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn).

Ghi chú:

Sinh viên làm thủ tục nhập học, thôi học, tạm ngừng theo đúng lịch trên để kịp thời đăng ký lớp học và hủy lớp cho kỳ 2 năm học 2018-2019.

  • Xác nhận đăng ký học lại cùng khóa sau:

– Thời gian xác nhận: Trước ngày 11/01/2019.

– Tất cả sinh viên đã đăng ký qua google-form học lại cùng khóa sau kỳ 20182 qua P.201-D7 gặp cô quản ngành để ký xác nhận lại các môn đã đăng ký học lại.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *