Lịch học và thi chuyên gia TROY – học kỳ 2 năm học 2019-2020 (Spring 2020

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn FIN 3331 (Tài chính), BUS 3382 (Giao tiếp kinh doanh), Marketing quốc tế (MKT 4468); Quản trị chiến lược (BUS 4476), Quản trị hội thảo (MGT 4479), Quản trị quốc tế  (MGT 4478), CS 3323 (Cấu trúc dữ liệu) và các môn tiếng Anh cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ xuân 2020 cụ thể như sau.

Lịch học cụ thể như sau:

TT Môn học Thời gian Lớp
1 Tài chính (FIN 3331)   Cập nhật sau TROY15BA, TROY16BA
2 Quản trị Quốc tế (MGT 4478) 11/5-22/5/2020   TROY15BA
3 Quản trị hội thảo (BUS 4479) 13/4-24/4/2020 TROY15BA
4Giao tiếp kinh doanh (BUS 3382) 11/5-22/5/2020 TROY16BA
5 Marketing quốc tế (MKT 4468) 16/3-27/3/2020 TROY15BA,TROY16BA
6 Quản trị chiến lược (BUS 4476) 24/2-9/3/2020 TROY15BA
7 Cấu trúc dữ liệu (CS 3323) Cập nhật sau TROY16CS
8Viết luận tiếng Anh 1 (ENG 1101) 10/2-22/5/2020 TROY IT 17B & TROY BA17B
9Viết luận tiếng Anh 2 (ENG 1102) 10/2-22/5/2020 TROY IT 17A & TROY BA 17B
10 Văn học thế giới (ENG 2205) Từ 10/2-22/5/2020 TROY BA16B & TROY CS 16B

Phòng Đào tạo đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và Canvas để có đầy đủ thông tin và hoàn thành yêu cầu học tập về môn học trước khi chuyên gia vào Việt Nam.

Sinh viên xem lịch học tiếng anh tăng cường kỳ 20192 tại đây

Xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *