Lịch học và thi chuyên gia TROY – học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Fall 2018)

Kính gửi: Các bạn sinh viên Chương trình TROY

Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn MGT 3380 (nguyên lý giám sát), MGT 4478 ( Quản trị quốc tế) và Hệ điều hành (CS 4448); Tài chính (FIN 3331); Quản trị sản xuất (QM 3345); Quản trị nguồn nhân lực (HRM 4481); Quản trị nhân viên (HRM 4481) cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ thu 2018 cụ thể như sau.

  • Lịch học cụ thể như sau:
TT Môn học Thời gian Lớp
1 Nguyên lý giám sát(MGT 3380) Từ ngày 15/10 đến 26/10/2018 tại UEB TROY14B & TROY15
2 Quản trị Quốc tế (MGT 4478) Từ ngày 15/10 đến 26/10 tại UEB TROY14A
3 Hệ điều hành (CS 4448) Từ ngày 19/11 đến 24/11 TROYCS14
4 Quản trị sản xuất (QM 3345) Từ ngày 31/10 đến 14/11 TROY14B & TROY15
5 Tài chính (FIN 3331) Từ ngày 5/11 đến 16/11 TROY14B &TROY15A
6 Quản trị nguồn nhân lực (HRM 3375) Tháng 4/12 đến 14/12/2018 TROY15A & TROY15B
7 Staffing (HRM 4481) Từ 4/12 đến 14/12/2018 TROY15A & TROY15B

Phòng Đào tạo đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và Canvas để có đầy đủ thông tin và yêu cầu của giảng viên về môn học.

Xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *