Lịch học chuyên gia kỳ II năm học 2019 – 2020 lớp UPMF15

Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch bảo vệ đồ án thực tập TN học kỳ II năm học 2019 – 2020 lớp UPMF15, như sau:

Lớp: UPMF15

Môn học: Thực tập tốt nghiệp

Thời gian học: 8h15 Thứ 5 ngày 16 tháng 7 năm 2020Địa điểm thi: 206-D7

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *