Khối Văn phòng

ThS. Phạm Thị Thu Hằng

Tổ trưởng Tổ Tuyển sinh – Truyền thông

 • Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 202B, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0949.817.299
 • Email: hang.pham@hust.edu.vn

ThS. Giang Hương

Tổ trưởng Tổ Đào tạo Đại học

 • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0913.554.206
 • Email: huong.giang@hust.edu.vn

ThS. Bùi Thị Phương Thảo

Tổ trưởng Tổ Tài vụ

 • Chuyên ngành: Kế toán, Quản trị doanh nghiệp
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 202A, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0983.595.965
 • Email: thao.buithiphuong@hust.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hương

Tổ trưởng Tổ Đào tạo Sau đại học & Đào tạo ngắn hạn

 • Chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 205, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407
 • Di động: 0964.684.767
 • Email: huong.nguyenthi@hust.edu.vn

ThS. Bành Thị Vân Anh

Tổ trưởng Tổ Hành chính – Văn phòng

 • Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
 • Đơn vị: Viện Đào tạo Quốc tế – Trường ĐHBK Hà Nội
 • Nơi làm việc: Phòng 201, nhà D7, trường ĐHBK Hà Nội
 • Điện thoại: (04) – 3868.3407.
 • Di động: 0912.010.581
 • Email: anh.banhthivan@hust.edu.vn

 DANH SÁCH CÁN BỘ VĂN PHÒNG VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 

STT HỌ VÀ TÊN TỔ CÔNG TÁC PHÒNG GHI CHÚ
1.        ThS. Nguyễn Thị Liên Hương

Tổ phó tổ Đào tạo

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0932.279.958

·         Email: huong.nguyenthi@hust.edu.vn

Quản ngành

NUT, LUH

201-D7

 

2.        ThS. Nguyễn Thị Kiều Anh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0912.383.754

·         Email: anh.nguyenthikieu@hust.edu.vn

Quản ngành

TROY, IEM

205-D7

3.       

CN. Bùi Thị Liên Anh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0905.469.968

·         Email: anh.buithilien@hust.edu.vn

Quản ngành

LTU, VUW

201-D7  
4.       

ThS. Lê Thị Thanh Phương

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0987.506.186

·      Email: phuong.lethithanh@hust.edu.vn

Quản ngành

UPMF, GINP

201-D7
5.       

ThS.Nguyễn Thị Thanh Tú

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0914.172.628

·         Email: tu.nguyenthithanh@hust.edu.vn

Văn phòng Nhật 402A-D7  
6.       

CN. Nguyễn Thị Nhung

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0912.494.555

·         Email: nhung.nguyenthi@hust.edu.vn

Thủ Quỹ 202A-D7
7.       

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0902.160.681

·         Email: nga.nguyenthithanh1@hust.edu.vn

Kế Toán 202A-D7
8.       

CN. Lương Thị Thu Hiền

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0168.8955.998

·         Email: hien.luongthithu@hust.edu.vn

Tuyển Sinh & Truyền Thông 202B-D7
9.   

ThS. Nguyễn Văn Tánh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0936.498.004

·         Email: tanh.nguyenvan@hust.edu.vn

CNTT & TT 202B-D7
10.   

ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0986.238.245

·         Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn

Tuyển Sinh & Truyền Thông, Sau đại học. Bí thư LCĐ 205-D7
11.   

CN. Phan Thu Hà

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0915.180.285

·         Email: ha.phanthu@hust.edu.vn

Hành Chính – Văn phòng 201-D7
12.   

CN. Trần Thị Minh Châu

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0975.904.018

·         Email: chau.tranthiminh@hust.edu.vn

Hành Chính – Văn phòng 201-D7
13.   

Lê Thị Oanh

·         ĐT: 043.868.3407

·         Di động: 0904.274.814

·         Email: oanh.lethi@hust.edu.vn

Trực thiết bị 201-D7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *