Kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với các lớp chuyên ngành CNTT (LTU12B, VUWIT12B, INPG12)

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với các lớp chuyên ngành CNTT (LTU12B, VUWIT12B, INPG12) như sau:
– Ngày thu quyển: 28/12/2018 (cuối tuần 18).
– Phản biện: trong tuần 19, 20, từ 02/01/2018-11/01/2019
– Bảo vệ: thứ 6, 18/01/2019, tại D7.
Các lớp nộp quyển ĐATN cho cô Đinh Hương (Văn phòng Viện CNTT và TT). Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *