Kế hoạch học chuyên gia TROY – học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kế hoạch học chuyên gia TROY – học kỳ 2 năm học 2018-2019

Kính gửi các Bạn sinh viên Chương trình TROY

Các giáo sư Đại học TROY sẽ sang giảng dạy các môn Marketing quốc tế (MKT 4468), BUS 3382 ( Giao tiếp kinh doanh), BUS 3310 (Excel chuyên sâu) và môn Cấu trúc dữ liệu (CS 3323) cho sinh viên của Chương trình TROY, học kỳ xuân 2019 cụ thể như sau

TT Môn học Mã số Lớp Thời gian
11 Marketing quốc tế   MKT 4468 TROY14B,TROY15 18/2/2019-7/6/2019
22   Giao tiếp kinh doanh BUS 3382 TROYBA15A, TROYBA15B 18/2/2019-7/6/2019
33 Excel chuyên sâu BUS 3310 TROYBA15A TROYBA15B 18/2/2019-7/6/2019
24   Cấu trúc dữ liệu CS 3323 TROYCS15 18/2/2019-7/6/2019
35 Viết luận tiếng Anh 1 ENG 1101 TROYBA16B TROYCS16B 18/2/2019-7/6/2019
56 Viết luận tiếng Anh 2 ENG 1102 TROYCS16A TROYBA16A 18/2/2019-7/6/2019

Phòng đào tạo đề nghị các bạn sinh viên thường xuyên kiểm tra email và hệ thống Canvas để có đầy đủ thông tin và yêu cầu của giảng viên về môn học.

Xin trân trọng thông báo cho sinh viên.

Sinh viên xem kế hoạch học tập tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *