Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 02 lớp UPMF15

Phòng Đào tạo thông báo về kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 02 năm học 2019 – 2020 lớp UPMF15, như sau

Thời gian: Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm: 318 C1

Thời  gian nộp đồ an: Thời điểm nộp bài muộn nhất: 15h ngày 9 thang 12 năm 2020. Tại C9 phòng 206 – Bộ môn KTCN ( nộp cho thầy Hồi)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *