Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NHIỆM KÌ 2015 – 2017

Stt Họ tên Chức vụ Đơn vị Phân công nhiện vụ
1 Nguyễn Thị Anh Thư Bí thư Cán bộ Phụ trách chung
2 Bùi Kiều Trinh Phó Bí thư UPMF12 Đội trưởng Đội Tình nguyện
3 Nguyễn Thị Thắm UVTV LTU12 Liên chi hội trưởng LCHSV, phó trưởng tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
4 Nguyễn Kim Đức UVTV VUW11B Trưởng tiểu ban Tuyên truyền
5 Nguyễn Thuỳ Linh UVTV VUW12B Phó trưởng tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
6 Nguyễn Trần Hạnh Quyên UV VUW11A Trưởng tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
7 Vũ Hoàng Phương UV UPMF12 Thành viên tiểu ban Tuyên truyền
8 Vũ Lê Thuỳ Trang UV VUW12A Phó trưởng tiểu ban Tuyên truyền
9 Nguyễn Đức Huy UV LTU12B Thành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
10 Bùi Thị Thuỳ Linh UV VUW11A Thành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao
11 Bùi Thị Anh UV VUW12B Phó trưởng tiểu ban HT-NCKH
12 Nguyễn Thị Phương Hảo UV INPG12 Thành viên đội Tình nguyện
13 Lê Thị Phương Thảo UV VUW13A Phó trưởng tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
14 Nguyễn Quang Duy UV UPMF13 Phó trưởng tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
15 Phan Thị Thu Hiền UV LUH13 Thành viên tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
16 Nguyễn Hà Thanh UV VUW13B Thành viên tiểu ban Tổ chức – Kiểm tra
17 Trịnh Thị Thu Bích UV UPMF13 Thành viên tiểu ban Nữ sinh – Tài chính – Hậu cần
18 Đặng Khoa Tùng UV NUT13 Thành viên tiểu ban Văn nghệ – Thể thao

 


 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN SIE

NHIỆM KÌ 2013 – 2015

STT Họ tên Đơn vị Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thắm LUH 12 Liên chi hội trưởng
2 Bùi Kiều Trinh UMPF 12 Liên chi hội phó
3 Nguyễn Thùy Linh VUW 12B Liên chi hội phó
4 Nguyễn Quang Duy UPMF 13 Ủy viên thường vụ
5 Bùi Thị Thùy Linh VUW 11A Ủy viên thường vụ
6 Nguyễn Văn Hoàng Anh LUH 12 Ủy viên
7 Nguyễn Thị Phương Hảo INPG 12 Ủy viên
8 Nguyễn Lê Sơn Thiện UPMF 12 Ủy viên
9 Nguyễn Minh Huy LTU 13 Ủy viên
10 Trịnh Thị Thu Bích UPMF 13 Ủy viên
11 Phạm Thị Thu Hiền LUH 13 Ủy viên
12 Nguyễn Lê Việt Anh LTU 13 Ủy viên
13 Nguyễn Hoàng Tuệ NUT 13 Ủy viên
14 Nguyễn Diệu Linh TROY 13 Ủy viên
15 Lê Thị Phương Thảo VUW 13A Ủy viên

Facebook:  https://www.facebook.com/lcd.lch.sie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *