Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NHIỆM KỲ 2017-2019

STT HỌ TÊN CHI ĐOÀN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Anh Thư Cán bộ Bí thư
2 Lê Thị Linh VUWBA14 Phó bí thư Liên chi hội trưởng LCHSV
3 Nguyễn Ngọc Anh VUWBA14 Phó bí thư
4 Nguyễn Chí Trung Kiên INPG16 Ủy viên TV
5 Phí Thị Quỳnh Vuwba15 Ủy viên TV
6 Nguyễn Ngọc Huyền TROY14 Ủy viên
7 Đỗ Duy Quang VUW-IT 15 Ủy viên
8 Trần Duy Anh LUH15 Ủy viên
9 Ngô Phương Nhi TROY-BA 15 Ủy viên
10 Nguyễn Thị Thái Hà IEM15 Ủy viên
11 Dương Quỳnh Phương TROYBA 15B Ủy viên
12 Nguyễn Hoàng Anh TroyBa15 Ủy viên
13 Nguyễn Bá Tùng Lâm LTU16A Ủy viên
14 Vũ Đức Duy LTU16A Ủy viên
15 Đào Quý Trung UPMF16 Ủy viên
16 Trần Đình Vũ VUWBA15 Ủy viên
17 Phan Thị Thu Hiền LUH13 Ủy viên
18 Võ Đông Giang LUH14 Ủy viên
19 Nguyễn Thảo Nguyên LUH14 Ủy viên

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NHIỆM KÌ 2017 – 2020

STT Họ và tên Khóa Chức vụ
    1 Lê Thị Linh K60 Liên chi hội trưởng
    2 Phan Thị Thu Hiền K59 Liên chi hội phó
    3 Nguyễn Ngọc Huyền K60 Ủy viên thường trực
    4 Đỗ Đức Thanh Thùy K60 Ủy viên thường trực
    5 Trần Duy Anh K61 Ủy viên thường trực
    6 Phí Thị Quỳnh K61 UV BCH
    7 Nguyễn Hoàng Anh K61 UV BCH
    8 Dương Quỳnh Phương K61 UV BCH
    9 Nguyễn Ngọc Anh K60 UV BCH
  10 Nguyễn Thị Thái Hà K61 UV BCH
  11 Ngô Phương Nhi K61 UV BCH
  12 Nguyễn Thị Kim Cúc K61 UV BCH
  13 Nguyễn Thế Tuấn Anh K62 UV BCH
  14 Nguyễn Chí Trung Kiên K62 UV BCH
  15 Trần Thị Tuyết Ngân K62 UV BCH

Facebook:  https://www.facebook.com/lcd.lch.sie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *