Ban thường trực Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

LIÊN CHI ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2015 – 2017, 2017-2020

  • Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư – Cán bộ Văn phòng Đào tạo Quốc tế – Bí thư Liên chi đoàn
  • Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn
  • Điện thoại: 043.8683408/ 0986238245

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN, NHIỆM KỲ 2015 – 2017, 2017 – 2019

  • Đ/c Lê Thị Linh – Sinh viên lớp VUWBA14- Liên chi hội trưởng
  • Email:  linhxinh578797@gmail.com
  • Điện thoại: 0364932172

Facebook Liên Chi đoàn – Liên chi hội Sinh viên SIE:  https://www.facebook.com/lcd.lch.sie.hust/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *