Điều chỉnh khung giờ lên lớp kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Thông báo về việc điều chỉnh khung giờ lên lớp từ kỳ 2 năm học 2018-2019 (theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHBK-ĐT):

KÍP SÁNG:

 • Tiết 1:   6h45 – 7h30
 • Tiết 2:   7h30 – 8h15     

Nghỉ 10 phút giữa tiết 2 và tiết 3

 • Tiết 3:   8h25 – 9h10     

Nghỉ 10 phút giữa tiết 3 và tiết 4

 • Tiết 4:   9h20 – 10h05   

Nghỉ 10 phút giữa tiết 4 và tiết 5

 • Tiết 5:   10h15 – 11h00
 • Tiết 6:   11h00 – 11h45 

KÍP CHIỀU:

 • Tiết 7:   12h30 – 13h15
 • Tiết 8:   13h15 – 14h00 

Nghỉ 10 phút giữa tiết 8 và tiết 9

 • Tiết 9:   14h10 – 14h55 

Nghỉ 10 phút giữa tiết 9 và tiết 10

 • Tiết 10: 15h05 – 15h50 

Nghỉ 10 phút giữa tiết 10 và tiết 11

 • Tiết 11: 16h00 – 16h45
 • Tiết 12: 16h45 – 17h30 

KÍP TỐI:

 • Tiết 13: 17h45 – 18h30

Tiết 14: 18h30 – 19h15

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *