Danh sách phân công Project và Đồ án tốt nghiệp ngành CNTT

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống https://qldt.hust.edu.vn để có thông tin cụ thể (email, số điện thoại của giáo viên).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *