Đăng ký học lại kỳ Hè 20183

Phòng Đào tạo xin thông báo kế hoạch đăng ký học lại kỳ hè 20183. Thời gian đăng ký từ Từ 19h ngày 8/5/2019 đến 16h ngày 14/5/2019: Sinh viên đăng ký các học phần học lại tại đây

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *