Các quy định về chuẩn ngoại ngữ tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế

Ở mỗi giai đoạn học tập, sinh viên phải đạt được 1 trình độ ngoại ngữ nhất định. Sau mỗi giai đoạn, Văn phòng Đào tạo Quốc tế sẽ tổ chức kỳ thi chung (2 lần) cho tất cả sinh viên. Sinh viên chưa đạt sẽ được phép đăng kí thi lại lần 2 và phải đóng phí thi lại. Sau mỗi kỳ thi sinh viên sẽ được cấp chứng nhận điểm (Test Score). Kết quả thi sẽ được bảo lưu 2 năm và được áp dụng vào việc xử lí kết quả học tập hàng năm. Sinh viên không đạt yêu cầu về ngoại ngữ sẽ phải tạm ngừng học tập để nâng cao trình độ ngoại ngữ theo quy định.

Quy định chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 09

1. Tiếng Anh

Thang điểm ngoại ngữ

Ghi chú: Đối với chương trình hợp tác với VUW, sinh viên chuyển tiếp ngoài điều kiện ngoại ngữ lúc chuyển tiếp là IELTS 6.0 hoặc tương đương còn phải thỏa mãn điều kiện có điểm ngoại ngữ đầu vào là 5.0 hoặc tương đương.

2. Tiếng Pháp

Thời gian Delf TCF
Hết năm 1 A1+ 200
Hết năm 2 A2 260
Điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp B1 400
Điều kiện tốt nghiệp B2 500

3. Tiếng Nhật

Thời gian Trình độ
Hết năm 1 Cấp độ 4
Hết năm 2 Cấp độ 3

Quy định chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên khóa 10 trở đi

1. Chuẩn tiếng Anh (áp dụng cho tất cả các chương trình)

–           Sinh viên các chương trình TROY, VUW, LTU chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào phải học dự bị.

–           Sinh viên chương trình VUW muốn chuyển tiếp giai đoạn 2 sang VUW phải đạt tiếng Anh đầu vào tương đương 5.0 IELTS và thời điểm làm thủ tục chuyển tiếp là 6.0 IELTS.

2. Chuẩn tiếng Nhật (áp dụng cho chương trình NUT)

Hết giai đoạn 1, Viện Đào tạo Quốc tế cùng với ĐHCN Nagaoka xét và cho phép những sinh viên có đủ điều kiện tiếp tục học tiếng Nhật chuyên ngành.

3.  Chuẩn tiếng Pháp (áp dụng cho chương trình UPMF)

THỜI GIAN DELF TCF
Hết năm 1 A1+ 200
Hết năm 2 A2 260
Hết năm 2 B1 400
Tốt nghiệp B2 500

4. Chuẩn tiếng Đức (áp dụng cho chương trình LUH)

5. Chương trình đào tạo tiếng Anh cho chương trình LTU, VUW và TROY

6. Xử lý học tập đối với các trường hợp không đạt chuẩn ngoại ngữ

  • Sinh viên Chương trình TROY nếu không đạt yêu cầu về ngoại ngữ sẽ phải tạm ngừng học tập.
  • Sinh viên chương trình VUW, LTU trong quá trình học chính thức nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ ở mỗi giai đoạn sẽ bị nâng một mức cảnh báo và không được nhận đồ án tốt nghiệp nếu chưa đạt chuẩn đầu ra.
  •  Sinh viên chương trình NUT và LUH không đạt chuẩn ngoại ngữ tiếng Nhật và tiếng Đức ở mỗi giai đoạn sẽ bị nâng một mức cảnh báo và không được nhận đồ án tốt nghiệp nếu chưa đạt chuẩn đầu ra.
  • Sinh viên chương trình UPMF hết năm thứ nhất không đạt chuẩn tiếng Pháp sẽ bị nâng một mức cảnh báo học tập; hết năm thứ hai hoặc năm thứ ba không đạt chuẩn tiếng Pháp sẽ phải tạm ngừng học tập.
  • Sinh viên học tiếng Anh là ngoại ngữ 2 nếu không đạt chuẩn ngoại ngữ sẽ bị nâng một mức cảnh báo học tập.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *