Các điểm chính trong xử lý học tập sinh viên khối UPMF

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ


 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Một số điểm chính trong xử lý học tập đối với sinh viên chương trình UMPF (UGA)

“Những điểm chính này được trích lục từ các thỏa thuận đã ký giữa Đại học Bách khoa Hà nội và Trường Đại học Grenoble Alpes (Đại học Pierre Mendes France, cũ), từ điều kiện cấp bằng của trường Grenoble vì đây là chương trình do trường bạn cấp bằng nên sinh viên muốn được cấp bằng đáp ứng các điều kiện của trường bạn”.

 1. Điều kiện được đăng ký vào trường bạn:

Với tổng thời gian đào tạo là 4 năm, sinh viên học 3 năm học đầu tiên ở Việt nam được xử lý học tập theo quy chế xử lý học tập đã ban hành của SIE – Trường Đại học Bách khoa Hà nội. Để đăng ký vào trường UGA (năm thứ 4) sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có bằng tiếng pháp Delf B1, do Đại sứ quán Pháp tại Hà nội cấp.
 • Có kết quả học tập của ba năm đầu đủ điều kiện xét lên lớp theo quy định của quy chế xử lý học tập của SIE.
 • Sinh viên được phép đăng ký ở trường bạn tối đa 02 lần (2 năm), tức là năm đầu (năm thứ 4) sau khi đăng ký, sinh viên không đủ điều kiện để cấp bằng (bị lưu ban), sinh viên được phép làm thủ tục đăng ký lần thứ 2 (năm thứ 5) tại trường UGA (điều kiện chung của các trường Đại học ở Pháp).
 1. Điều kiện để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng
 • Trường UGA sẽ căn cứ theo kết quả học tập của năm cuối (năm thứ 4), đồng thời lấy thêm một số môn học ở năm thứ 3 để đưa vào bảng điểm, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
 • Có bằng tiếng Pháp Delf B1, do Đại sứ quán Pháp tại Hà nội cấp,
 • Bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp với mức điểm tối thiểu 10/20
 • Có điểm trung bình của các môn trong bảng điểm trường UGA cấp (bao gồm cả đồ án tốt nghiệp) phải >= 10/20
 • Trong bảng điểm, không có môn bị điểm liệt (7/20). Tuy nhiên điều kiện này sẽ được hội đồng chấm tốt nghiệp xử lý linh hoạt theo “điểm của hội đồng” với các trường hợp bảo vệ tốt (>10/20 và có điểm trung bình của bảng điểm >10, sinh viên vẫn được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng theo đúng quy định.
 1. Tiến độ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, bảng điểm và bằng tốt nghiệp
 • UGA cấp chứng nhận tốt nghiệp cho từng đợt đánh giá: đánh giá lần 1 vào tháng 7 sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm vào tháng 9-10, tùy thuộc vào hội đồng tốt nghiệp họp, đánh giá lần 2 vào tháng 11, sẽ cấp chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp vào tháng 12.
 • UGA cấp bằng tốt nghiệp theo từng khóa chứ không cấp riêng lẻ cho các nhân hoặc theo đợt đánh giá nên chỉ khi “khóa sổ” của một khóa mới xét cấp bằng. Thời gian có bằng thường là 12 tháng sau lần xét tốt nghiệp lần 2 hàng năm.
 1. Các trường hợp thi lại, bảo vệ lại, lưu ban
 • UGA tổ chức 2 kỳ đánh giá tốt nghiệp cho 1 năm học (1 lần đăng ký tại trường bạn, sinh viên được đánh giá 2 lần), lần 1 bảo vệ và đánh giá vào tháng 7 hàng năm, lần 2 vào tháng 11 hàng năm, chi tiết như sau:

Đánh giá lần 1

 • Các sinh viên học năm cuối (năm thứ 4), thi các môn học theo quy định của UGA, sau đó làm đồ án tốt nghiệp và bảo vệ lần 1 vào tháng 7, sau khi bảo vệ xong hội đồng sẽ xét công nhận tốt nghiệp. Điều kiện công nhận tốt nghiệp (mục 2).

Đánh giá lần 2.

 • Nếu đánh giá lần 1 sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp gồm các trường hợp: bảo vệ không đạt, bảo vệ đạt nhưng điểm trung bình dưới 10/20, sinh viên sẽ được đánh giá lại vào kỳ đánh giá lần 2 vào tháng 11. Cụ thể:
 • Nếu sinh viên bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 1 chưa đạt, sinh viên được phép bảo vệ đồ án tốt nghiệp lần 2, hội đồng đánh giá do UGA chỉ định. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện cấp bằng ở mục 2.
 • Nếu sinh viên đã bảo vệ tốt nghiệp thành công lần 1 nhưng điểm trung bình dưới 10/20, sẽ lựa chọn đăng ký các môn thi có điểm thấp để cải thiện điểm. Việc thi lại các môn học sẽ ưu tiên thi ngay sau đợt đánh giá lần 1 vào tháng 7, kết quả thi lại sẽ được xét công nhật tốt nghiệp vào lần 2 vào tháng 11.

Các trường hợp lưu ban

 • Nếu sau 2 lần đánh giá, sinh viên vẫn không đáp ứng các điều kiện cấp bằng, sinh viên đó bị lưu ban và được đăng ký học tại trường bạn lần 2 (lần cuối cùng).
 • Khi bị lưu ban và phải đăng ký lần 2 tại trường bạn, tất cả các môn học, kể cả đồ án tốt nghiệp bị trượt ở lần đăng ký thứ nhất (với môn học là < 7/20, đồ án tốt nghiệp là <10/20) sinh viên buộc phải trả nợ trong lần đăng ký thứ 2, chứ không chỉ riêng đồ án tốt nghiệp.
 • Sinh viên chỉ làm đồ án tốt nghiệp mà không trả nợ các môn <7/20 thì điểm của các môn học năm trước sẽ không được bảo lưu sang năm sau và như thế sẽ không được xét tốt nghiệp (lưu ý là hệ thống bảng điểm được làm trên phần mềm, nên khi đăng ký lại (lưu ban), các môn dưới 7/20 sẽ tự động xóa khỏi phần mềm, vì thế nếu sinh viên không thi lại, không cập nhật được điểm thì không thể xét tốt nghiệp, phần mềm sẽ không đưa ra bảng điểm và không có chứng nhận tốt nghiệp.
 • Sinh viên lưu ban, đăng ký lại có đầy đủ quyền lợi như sinh viên đăng ký lần 1, tức là cũng được qua 2 kỳ đánh giá tháng 7 và tháng 11 hàng năm. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp như mục 2. Trong mọi trường hợp, vì chỉ có 2 lần đăng ký tại trường UGA và được đánh giá 4 lần nên nếu sinh viên bỏ qua lần đánh giá nào tức là mất cơ hội đó chứ không không có nghĩa là có được bảo lưu đủ 4 lần đánh giá

Hủy toàn bộ kết quả học tập:

+ Đối với các sinh viên sau 2 lần đăng ký ở trường bạn (hết quyền đăng ký, lưu ý việc đăng ký là tự động, trường bạn có chấp nhận cho đăng ký thêm lần thứ 3 cũng bị hệ thống từ chối), sau lần xử lý thứ 2 vào tháng 11 ở lần đăng ký thứ 2, sinh viên không đáp ứng các điều kiện cấp bằng ở mục 2, sinh viên sẽ bị không được công nhận tốt nghiệp vĩnh viễn. Trường bạn chỉ xác nhận kết quả học tập mà không cấp bằng.

Download: Một số điểm chính trong xử lý học tập khối sinh viên UPMF

1

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *