Thông báo về việc thu quyển Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp các lớp khóa 12

Viện ĐTQT thông báo kế hoạch thu quyển Đồ án và bảo vệ tốt nghiệp các lớp LTU12A, INPG12, VUWIT12A, NUT12, LUH12, VUWBA13A như sau:

– Mỗi sinh viên in 2 bản: 1 bản nộp Viện chuyên môn cho các thầy cô phản biện (Viện CNTT&TT, Viện KT&QL, Viện Cơ khí, Viện Điện tử viễn thông), 1 bản chuyển cho các hội đồng hôm bảo vệ và chuyển lại cho Viện ĐTQT để lưu.

TT Lớp Nộp quyển Bảo vệ
Thời gian Địa điểm Thời gian Địa điểm
1 LTU12A Từ 9h-11h, ngày 11/6/2018 P.203B/D7 8h ngày 21/6/2018 P.204, 206/D7
2 INPG12
3 VUWIT12A
4 NUT12 8/6/2018 SV nộp trực tiếp cho GV 8h ngày 15/6/2018 P.204, 206, 301/D7
5 LUH12 13/6/2018 P.405/C9 Trong khoảng từ 18-30/6 P.204, 206, 301/D7
6 VUWBA13A 13/6/2018 P.201/D7 8h ngày 19/6/2018 P.204, 206, 301/D7

Xin trân trọng cảm ơn.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *