Giảng viên cao cấp của Đại học ứng dụng FH-Joanneum, Áo giảng bài và tổ chức workshop cho sinh viên chương trình VUW

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch giảng dạy và tổ chức workshop học kỳ II năm học 2016 – 2017 của chuyên gia Denny Seiger, giảng viên cao cấp của Đại học ứng dụng FH-Joanneum (Áo) cho sinh viên chương trình VUW như sau:

Thời gian Lớp Địa điểm Nội dung

Ngày 9, 10/4/2017

 

Sáng: 9h – 11h30

Chiều: 14h – 16h30

VUW13A + VUW13B 206/D7 International Marketing

Ngày 11/4/2017

 

Sáng: 9h – 11h30

Ngày 12/4/2017

 

Sáng: 9h – 11h30

VUW13A+VUW13B

+VUWBA14

+VUWBA15

+TROY15+IEM15

102/D7

Workshop VUW

Business to Business marketing and selling

Đề nghị sinh viên mang máy tính xách tay trong các giờ học trên.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *