Ban thường trực Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

LIÊN CHI ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2015 – 2017

  • Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư – Cán bộ Viện Đào tạo Quốc tế – Bí thư Liên chi đoàn
  • Email: thu.nguyenthianh@hust.edu.vn
  • Điện thoại: 043.8683408/ 0986238245

LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN, NHIỆM KỲ 2015 – 2017

  • Đ/c Nguyễn Thị Thắm – Sinh viên lớp LUH12 – Liên chi hội trưởng
  • Email: kate.ruan.3045@gmail.com
  • Điện thoại: 0963425706

Facebook Liên Chi đoàn – Liên chi hội Sinh viên SIE:  https://www.facebook.com/lcd.lch.sie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *